• Kraj
  • Kategoria wyjazdu
  • Data wyjazdu
  • Data powrotu
  • Ilość dni(max)
Wyszukiwanie zaawansowane
Rozmiar czcionki: A A A
Kontrast:
Regulamin wycieczek

Regulamin świadczenia Usługi


1. Postanowienia ogólne
a/ Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej, zlokalizowanego pod adresem www.wycieczki.zarezerwuj.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).
b/ Usługa świadczona jest przez Abrigo sp. z o.o., ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin, KRS 0000515464, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS, NIP 9462648786, REGON 061690017. Kapitał zakładowy: 30 000 zł(dalej: „Usługodawca”).
c/ Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 
2. Usługa i korzystanie z usługi
a/ Świadczona usługa polega w szczególności na publikacji ofert wyjazdów turystycznych zamieszczanych przez przedsiębiorców zajmujących się organizacją imprez turystycznych (dalej: „Użytkownik”).
b/ Przez Użytkownika rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych (Toutoperator).
c/ Usługa nie jest skierowana do konsumentów. Użytkownikami Serwisu mogą zostać wyłącznie przedsiębiorcy mający uprawnienia organizatora imprez turystycznych lub agenta turystycznego.
d/ Usługa świadczona jest odpłatnie, na zasadach podanych w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
e/ Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, przeglądarka internetowa. Rejestracja w Touroperatora wymaga dostępu do konta e-mail.


3. Rejestracja w Serwisie
a/ Użytkownikiem Serwisu może być podmiot wskazany w pkt. 2 b i c , która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
b/ Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza, zgodnie z instrukcjami elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie umowy.
c/ Konto może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż:

  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
  • Użytkownik podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji;
  • Użytkownik wprowadza nieprawdziwe lub nieaktualne informacje dotyczące organizowanych wycieczek;
  • Użytkownik zakończył działalność lub stracił uprawnienia do organizaowania wyjazdów turystycznych.

d/ Podanie w ramach rejestracji danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu upoważnia Usługodawcę do przesyłania Użytkownikowi wiadomości handlowych.


4. Warunki świadczenia Usługi
a/ Serwis gromadzi oferty wyjazdów turystycznych.
b/ Użytkownicy publikują w Serwisie szczegółowe dane doyczace organizowanych przez siebie wyjzdów turystyczncyh.
c/ Publikowane dane wycieczek odbywa się za pomocą eletronicznego formularza dostepnego po prawidłowej rejestracji konta Użytkownika Serwisu.


5. Dane osobowe
a/ W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, podanych w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu.
b/ Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


6. Odpowiedzialność
a/ Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
b/ Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
c/ Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
d/ Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
e/ Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w Serwisie. W szczególności za rzetelne i zgodne z rzeczywistością przedstawienie warunków organizowanej imprezy turystycznej.
f/ Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej oferty, a także za zawarcie umów na korzystanie z majątkowych praw autorskich, w przypadku wykorzystania w treści oferty materiałów niebędących własnością Użytkownika.


6. Reklamacje
a/ Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@zarezerwuj.pl.
b/ Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
c/ Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
d/ O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


7. Cennik
a/ Opłata za korzystanie z serwisu wynosi 100 zł netto (+23% VAT) / rok

 

8. Postanowienia końcowe
a/ W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Lublin, dnia 05.03.2015 roku


Dodaj ofertę wycieczkową
Logowanie
Login
Hasło

Copyright© 2013-2015 Zarezerwuj.pl
O firmie | Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności